En innføring i EUs rammeprogram

Hva er EU's syvende rammeprogram?

Det syvende rammeprogrammet fra EU ble i 2013 erstattet med HORIZON2020.

Det 7. rammeprogrammet ble ofte skrevet som FP7, i dag er dette historie men det er fortsatt noen få prosjekter som går i dette programmet.

FB7 er en forkortelse for Framework Programme for Research and Technological Development, dette varte fra 2007 til 2013 og hadde et totalt budsjett på 50 milliarder Euro. FB7 fikk kraftig økning i forhold til tidligere rammeprogrammer, noe av årsaken lå i en finansiell krise for Industrien i Europa. Men også et uttrykk for Europas satsing på forskning og innovasjon samt et ønske om å beholde ledelsen som verdens kunnskapsøkonomi.

Støtten fra EU har for det meste blitt brukt til å delfinansiere forskningsprosjekter, utviklingsprosjekter og demonstrasjonsprosjekter over hele Europa. For å få støtte til slike prosjekter må man vise til at de kan tilføre Europa en form for langsiktig verdi.

Hvem kan søke?

Deltagelse i EUs syvende rammeprogram var åpet for en bred gruppe organisasjoner og individer: 

 • Forskningsgrupper fra universiteter og forskningsinstitutter
 • Selskaper som vil innovere
 • Små og mellomstore bedrifter (SMEs)
 • SME grupper og bransjefelleskap
 • PhD studenter og forskere
 • Organisasjoner og forskere fra den tredje verden
 • Internasjonale organisasjoner
 • Statlig og fylkeskommunal administrasjon
 • Frivillige organisasjoner


Som et generelt prinsipp er EUs rammeprogram åpent for deltagere fra hele verden, men EUs medlemsland har naturlig nok størst tilgang til støtte. Sammensettingen av et konsortsie var derfor helt grunnleggende for å oppnå støtte.

Hvordan FP7 var bygd opp, og hva var det spesifikke for dette programmet?

Det var fem spesifikke programmer som fungerte som byggesteiner i FP7:

 • Ideer («Ideas»): Programmet omfatter støtte gjennom Det europeiske forskningsrådet (ERC) til «forskerstyrt grunnforskning» i alle vitenskaps- og teknologigrener (ca. 16% av totalbudsjettet).
 • Mennesker («People»): Programmet omfatter «Marie Curie-støtte» til individuelle forskere på tvers av alle vitenskapsområder (ca. 10% av totalbudsjettet)
 • Kapasitet («Capacities»): Programmet omfatter støtte til små- og mellomstore bedrifter og til infrastrukturtiltak innenfor forskning og utvikling, styrking av regioner, studier av forholdet mellom forskning og samfunn, etc. (ca. 10% av totalbudsjettet).
 • Atomkraft forskning («Nuclear Research»): Innebærer forskning, opplæring, teknologisk utvikling, internasjonalt samarbeid.
 • Samarbeid («Cooperation»): Skal stimulere til samarbeidsprosjekter på tvers av Europa og andre samarbeidsland innen ti ulike tema; Helse, mat, informasjon og kommunikasjonsteknologi, Nanoteknologi, energi, miljø, transport, romferd, sikkerhet og sosialøkonomisk vitenskap.

Hvordan var/er søknadsprosessen?

Dagens H2020 bygger mye på FB7 men har også egne plattformer, men første del av søknadsprosessen er veldig lik FB7 programmet.

 

Du kan les mer om H2020 søknader og programmer på egne sider.

 

EU kommisjonen annonserer de ulike programmene i deres årlige "Work Programs". Der fant man "Calls for Proposals" eller bare "Calls" som blir publisert gjennom hele året.

Når en "call" som er innenfor et interesseområde dukker opp kan en søke på dette. Det kan være lurt å delta på EUs informasjonsmøter om de ulike callene på forhånd, da kan man får en del nyttig informasjon og får mulighet til å danne strategiske relasjoner med andre deltagere.

For nye call i Horizont 2020 kan en finne mer informasjon om dette på European Commision DG Reserach and Innovation, Participant Portal; ECAS

På den nettsiden finner du også informasjon om hvordan du responderer på en call som andre inviterer deg med på og andre spørsmål du må ha.

For Manufuture sine medlemmer kan "Factories of the Future", "Green Car"  og eventuelt "SPIRE" være aktuelle programmeri det nye H2020 programmet.